I oprávněně přiznaný kompenzační bonus je možné vrátit. Aby však nebránil přiznaný kompenzační bonus v čerpání jiné dotace, je třeba podat změnu žádosti o kompenzační bonus, a to kvalifikovanou formou (stejným způsobem, jako byla podávána žádost o kompenzační bonus). Ke změně žádosti je možné použít vzor žádosti dostupný na www.financnisprava.cz/koronavirus > Nový kompenzační bonus (2021), kde jako částku kompenzačního bonusu, o kterou žádáte, uvedete částku 0 Kč. Je také vhodné v žádosti krátce vymezit okolnosti vrácení kompenzačního bonusu. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k nejasnostem, zda chcete skutečně kompenzační bonus vrátit (a následně i ke zbytečnému prodloužení řízení). 

Takováto změna žádosti, kdy žádáte o menší částku, než Vám byla oprávněně přiznána, není limitována žádnou speciální lhůtou. Jediná lhůta, která uvedené omezuje, je lhůta pro stanovení daně, jejíž základní délka činí 3 roky. Současně s podáním změny žádosti je poté třeba i vrátit částku, která Vám byla jakožto kompenzační bonus přiznána. A to na účet, ze kterého Vám byla podpora poskytnuta. Číslo účtu bude seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby Vám vyplaceného kompenzačního bonusu. Jako variabilní symbol platby je třeba uvést rodné číslo nebo vlastní číslo plátce (kmenovou část DIČ). Do zprávy pro příjemce lze pro přehlednost uvést, že se jedná o vrácení oprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. 

Co se týče kompenzace za duben až květen, tak program COVID 21 lze čerpat za období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. O tom, zda bude tento program prodloužen, nemáme nyní informace. Žádost o kompenzační bonus lze přitom podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období, tedy prozatím lze ještě vyčkat, zda k prodloužení programu COVID 21 nedojde.

 

S pozdravem 

Anežka Rejzková