Dobrý den, stal jsem se obětí podvodu v rámci jehož firma Česká komora firem a živnostníků obesílá nové živnostníky s povinným poplatkem a minulý rok ho zaplatil. Podle jejich VOP jsem s nimi uzavřel smlouvu a musím i nadále platit, protože jsem smlouvu nevypověděl písemně. Odkaz na VOP: https://ceskakomora.cz/vop-ckfaz . Co mám dělat? Mám i další rok zaplatit poplatek a na příští rok ho vypovědět? Děkuji, Nečesal

Krátká odpověď:

Dobrý den, v této záležitosti Vás předně odkážu na MANUÁL JEDNÁNÍ S KATALOGOVÝMI SPOLEČNOSTMI zpracovaný advokátní kanceláří Škára & Partners a zveřejněný na internetových stránkách podnikatelských odborů: https://www.podb.cz/files/uploads/AK%20%C5%A0k%C3%A1ra/Manual_jednani_s_katalogovymi_spolecnostmi.pdf.


Obsah odpovědi:

Dobrý den, 

v této záležitosti Vás předně odkážu na MANUÁL JEDNÁNÍ S KATALOGOVÝMI SPOLEČNOSTMI zpracovaný advokátní kanceláří Škára & Partners a zveřejněný na internetových stránkách podnikatelských odborů: https://www.podb.cz/files/uploads/AK%20%C5%A0k%C3%A1ra/Manual_jednani_s_katalogovymi_spolecnostmi.pdf

K Vašemu dotazu: Ano, pokud je částka uhrazena, dochází tím ke konkludentnímu uzavření smlouvy se společností. Tato smlouva pak osobu, která poplatek zaplatila, zavazuje. Co se týče platnosti VOP, ty musejí být ke smlouvě přiloženy nebo na ně musí být ve smlouvě zjevně odkazováno. Prověřte také, jestli je tak učiněno v nějaké z výzev k zaplacení poplatku.

Pro ukončení trvání smlouvy je třeba tuto smlouvu písemně vypovědět či od smlouvy odstoupit a řádně tuto výpověď/odstoupení společnosti doručit (nejlépe datovou schránkou či doporučeným dopisem s potvrzením o doručení). V přípisu s výpovědí smlouvy namítněte zdánlivost či neplatnost právního jednání čili že smlouva nevznikla, respektive je neplatná, jelikož právní jednání postrádá základní znaky vůle jednající osoby dle § 551 občanského zákoníku (OZ). Projevená vůle musí být skutečná, svobodná, vážná a prostá omylů. Právní jednání, tedy uzavřená smlouva, je dále neplatné, jednala-li dle § 586 a násl. OZ osoba v omylu o rozhodující okolnosti a byla-li v omyl uvedena druhou stranou. Pozor, v případě omylu se jedná o neplatnost relativní, což znamená, že je nutné neplatnost právního jednání vůči druhé straně namítnout.

S odkazem na výše uvedené se můžete pokusit žádat i vrácení peněz. V případě neplatnosti smlouvy se v daném případě jedná o bezdůvodné obohacení dle § 2991 a násl. OZ, tedy plnění bez právního důvodu. V takovém případě máte nárok na vrácení plnění. 

Požádejte také o potvrzení o zániku závazku. Potvrzením o zániku závazku dostanete jistotu, že smlouvou již nadále nejste vázán. Pokuste se předně se společností smírně domluvit na rozumném řešení. Do té doby znovu poplatek nehraďte, dáte tím najevo, že máte za to, že smlouvou od počátku nejste vázán nebo alespoň že smlouvou nechcete být vázán do budoucna. 

S pozdravem

 

Michaela Konečná